Onderwijs

WELKOM BIJ CREATIVITY SCHOOL

Creativiteit is een onderdeel van ons mens zijn. Als Creativity School geloven wij dat iedereen uniek is en dat iedereen originele ideeën heeft, die van waarde zijn. Dit begint bij de kracht van het inbeeldingsvermogen. Wij geloven, dat creativiteit een uiting is van identiteit.

We ontsluiten de creativiteit, om niet aanwezige dingen realiteit te maken en creëren daarmee een eigen toekomst.

Lerende Organisatie

Creativity School richt zich met een innovatief aanbod op de leerling (4 – 20 jaar), leerkracht en het leiderschap, zowel in als buiten de klas.

Als onderwijs facilitator werken wij tussen de lagen van de organisatie met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de lerende organisatie.

Hierin richten wij ons op de leerkracht bij het leren en uitvoeren van het lesaanbod door middel van voordoen, samendoen en zelfdoen.

Voor de ontwikkeling van een creatieve leeromgeving richten we ons op teamontwikkeling tussen leiderschap en leerkrachten.

Creatief doen, denken & leren

De hedendaagse arbeidsmarkt verandert. Beroepen verdwijnen en veel nieuwe beroepen zullen ontstaan door nieuwe technologie, bronnen van informatie en communicatiekanalen.

Creatief doen, denken en leren is binnen en buiten de arbeidsmarkt nodig voor het omgaan met deze onzekerheden en veranderingen. Het is onmisbaar voor het ontwikkelen van blijvende vriendschappen en het bijdragen aan een betekenisvolle maatschappij.

Leerwijzer

De ontwikkeling van de eigen identiteit is de bron van creatief doen en denken. Zelfregulatie is hierin de sleutel en afhankelijk van het blijvend leren van ‘wie je bent’, ‘wie je wilt worden’ en ‘besef van bestaansreden, blijdschap en voldoening’.

In onze aanpak bewegen wij samen met de leerling, leerkracht en het leiderschap door de dynamiek van ‘onderzoekend’, ‘ontdekkend’, ‘verbindend’ en ‘strategisch’ leren. Elke vorm van leren heeft invloed op de volgende van doen, denken en leren.

LEERLIJNEN

Het cultiveren van creativiteit is een terugkerend aandachtsgebied. De natuurlijke aanpak is er één van projecten, passie, samenwerking en spel.

De aangeboden leerlijnen ‘ontwerpend leren’, ‘strategisch leren’, ‘ondernemend denken’ en ‘computationeel denken’ zijn afgestemd op de cognitieve ontwikkeling en de benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw.

21st eeuwse vaardigheden – 2016

bron: SLO

 • creatief denken
 • kritisch denken
 • probleem oplossen
 • communiceren
 • samenwerken
 • digitale geletterdheid
 • sociale en culturele vaardigheden
 • zelfregulering

21st eeuwse vaardigheden – 2020

bron: World Economic Forum

 1. probleem oplossen
 2. kritisch denken
 3. creatief denken
 4. leiderschap
 5. samenwerken
 6. emotionele intelligentie
 7. besluitvorming
 8. service oriëntatie
 9. onderhandelen
 10. cognitieve flexibiliteit

Cognitieve Ontwikkeling

Voor de cognitieve ontwikkeling kijken we naar het werk van Jean Piaget. In zijn onderzoek stelt hij dat leerlingen vanaf 4 jaar hun intuïtieve denken ontwikkelen. Vanaf 7 jaar komt daar de ontwikkeling van het  concrete denken bij en tussen 11 en 20 jaar wordt het abstracte denken ontwikkeld. Gebaseerd op onze eigen ervaring zien wij dat het abstracte denken vanaf een jaar of 14, 15 verrijkt wordt met strategisch denken.

Voor de cognitieve ontwikkeling van iedereen is het van belang dat deze verschillende denkwijzen worden ‘gestapeld’ zodoende elkaar aan te vullen.

Leerproces

Elke leerlijn volgt het leerproces van attitude ontdekken, vaardigheden ontwikkelen en kennis verwerven, hierbij gebruiken wij de methode van LEGO® Serious Play® om de stappen in te beelden, te creëren, te spelen, te delen en te reflecteren.

Leermodel

Wij werken met het leermodel van ‘voordoen’, ‘samendoen’ & ‘zelfdoen’.

We verdelen de klas in groepen van maximaal 12 leerlingen met ieder 1 leerkracht, begeleider of een facilitator van ons.

De eerste 2 lessen doen we het voor ondersteund door de leerkracht, de volgende 2 lessen doen we het samen met de leerkracht en de laatste 2 lessen doet de leerkracht het zelf ondersteund door ons.

Ontwerpend Leren

Met ontwerpend leren leert de leerling vanuit een probleem nieuwe oplossingen te creëren.

Met behulp van de LEGO® Serious Play® methode, wat gebaseerd is op ‘hands-on minds-on learning’, leren we leerlingen creatief ideeën bedenken en samen problemen oplossen.

Ontwerpend leren heeft als doel om te innoveren en nieuwe kennis op te doen. Het geeft de leerling een dieper betekenisvol begrip van de wereld en inzicht in de eigen mogelijkheden om te creëren.

21st eeuwse vaardigheden

Creatief denken;

Kritisch denken;

Probleem oplossen;

Communiceren;

Samenwerken;

Aangeboden Lessen

vanaf 4 jaar

vanaf 7 jaar

vanaf 11 t/m 20 jaar

Strategisch Leren

Strategisch leren maakt het voor elke leerling mogelijk succes te hebben door  het stellen van doelen, de voortgang te evalueren en zelf bij te sturen.

De aangeboden lessen voor strategisch leren bestaan uit een aantal stappen, waaronder ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’ (voor de toekomst) en ‘hoe ziet succes eruit?’. Het doel is de leerling te begeleiden om eigenaar te worden van het eigen leren.

Het lesprogramma is opgesteld in de lijn van de cognitieve ontwikkeling van de leerling.

21st eeuwse vaardigheden

Creatief denken;

Kritisch denken;

Communiceren;

Sociale & culturele vaardigheden;

Zelfregulering;

Aangeboden Lessen

vanaf 4 jaar

vanaf 7 jaar

vanaf 11 t/m 20 jaar

Ondernemend Denken

Met ondernemend denken leert de leerling met behulp van eigen creativiteit dromen om te zetten in waarde voor een ander.

De leerlingen leren ondernemend denken door in te zien dat ze de ander kunnen helpen met  hun eigen unieke inzicht.

Enkele stappen in dit proces zijn: ‘welke waarde creëer ik?’, ‘wat heeft waarde voor de ander?’ en ‘hoe werken we samen om die waarde aan de ander te leveren?’.

21st eeuwse vaardigheden

Creatief denken;

Probleem oplossen;

Communiceren;

Samenwerken;

Sociale & culturele vaardigheden;

Aangeboden Lessen

vanaf 4 jaar

vanaf 7 jaar

vanaf 11 t/m 20 jaar

Computationeel Denken

Met computationeel denken leert de leerling de technologie te begrijpen in plaats van te consumeren. Dit gebeurt onder andere door het herkennen en toepassen van patronen, algoritme en abstractie.

Het oplossen van een Rubiks kubus doe je bijvoorbeeld met computationeel denken. Het is dan ook veel meer dan leren programmeren of denken als een computer. Het is een probleem logisch benaderen en indien mogelijk oplossen met technologie.

Afhankelijk van de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen bieden wij verschillende lesprogramma’s aan.

*gebruikmakend van de op locatie beschikbare materialen.

21st eeuwse vaardigheden

Kritisch denken;

Probleem oplossen;

Samenwerken;

Digitale geletterdheid;

Zelfregulering;

Aangeboden Lessen

vanaf 4 jaar

vanaf 7 jaar

vanaf 11 t/m 20 jaar

LEEROMGEVING

Iedereen wordt geboren met talent. Hoe dit zich ontwikkelt, is afhankelijk van de omgeving waarin we opgroeien en welke kansen we krijgen. Een creatieve omgeving is waar je wordt uitgedaagd om creatief te doen en te denken wat je helpt om in de hedendaagse maatschappij succes te hebben. We leren hiermee een creatieve attitude te ontdekken van risico nemen, nieuwe dingen proberen en grenzen verleggen.

We faciliteren leerkrachten, begeleiders en leiderschap om zich te ontwikkelen tot creatieve doeners en denkers om samen met de leerlingen te leren en zo voorbereid te zijn op een steeds veranderende maatschappij.

Hierbij ligt de focus op eigen creatieve ideeën, richtingen, doelen en strategieën.

Door interactie met elkaar, creëren we met eigen ogen en handen nieuwe modellen om onze omgeving opnieuw vorm te geven. Hiervoor gebruiken wij de methode van van LEGO® Serious Play®.

UITNODIGING

Graag spreken we af om van gedachten te verwisselen en u verder te helpen. We nodigen u uit om contact op te nemen of een afspraak te plannen op het moment dat u het beste past.

Stel uw vraag

Plan uw afspraak


LEGO® en LEGO® SERIOUS PLAY® zijn geregistreerde handelsmerken van de LEGO Group. De LEGO Group is niet in de positie invloed uit te oefenen of garant te staan voor de inhoud, de kwaliteit of de ervaringen van de aangeboden lesprogramma’s